W Częstochowie panuje względnie niski poziom bezrobocia rejestrowanego, zwłaszcza w porównaniu ze średnią dla całego województwa śląskiego i dla kraju. W grudniu 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,3 proc., a w województwie śląskim było to 6,6 proc. Miasto wydatnie wspiera swoich mieszkańców w procesie poszukiwania pracy w Częstochowie. Planowana jest przy tym realizacja kolejnych, interesujących programów społecznych.

Dokonania w zakresie polityki społecznej w Częstochowie

Lokalny rynek pracy w Częstochowie jest powodem do dumy i zadowolenia dla władz miasta. Bezrobocie spadło w ciągu ostatniego roku i utrzymuje się na niskim poziomie. W porównaniu z rokiem 2015 liczba zarejestrowanych w urzędzie pracy w Częstochowie zmalała o 4 tys. osób. Działania urzędu pracy jak widać, przynoszą oczekiwane rezultaty.

W całym 2016 roku PUP w Częstochowie pozyskał pulę w wysokości 38 mln zł, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową bezrobotnych. Wykorzystano ją w dużej mierze na szkolenia dla poszukujących zatrudnienia, jak i na wypłaty dotacji z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Według przedstawionych przez urząd statystyk, ze wsparcia finansowego i szkoleniowego z PUP Częstochowa skorzystało około 4,5 tys. osób bezrobotnych, z czego prawie połowa to mieszkańcy miasta.

Dobre efekty są wynikiem owocnej współpracy nawiązanej z gminami powiatu częstochowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Jednocześnie urzędnicy współpracują z pracodawcami przy okazji podnoszenia kwalifikacji ich pracowników.

Klauzule społeczne w Częstochowie

Miasto aktywnie funkcjonuje na arenie ekonomii społecznej, wprowadzając między innymi obowiązek dodawania do wymagań przetargowych klauzuli zatrudnieniowej. Polega ona na tym, że każdy przedsiębiorca biorący udział w przetargu, jeśli wygra, musi zatrudnić określoną liczbę osób zarejestrowanych w urzędzie pracy w Częstochowie. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci karę.

Takie praktyki przyniosły Częstochowie już trzykrotną wygraną w konkursie gmin przyjaznych ekonomii społecznej. Ostatni raz takie odznaczenie przyznano miastu w ubiegłym roku.

Planowane projekty

Miasto Częstochowa wraz z partnerami w 2017 roku rozpoczęło trzy kolejne projekty społeczne, dofinansowane z Unii Europejskiej:

  • „Z nową pracą w lepszą przyszłość”,
  • „Aktywni niepełnosprawni”,
  • „Częstochowski parasol pieczy zastępczej”.

Kierowane są one do osób zagrożonych wykluczeniami, mających trudność w odnalezieniu się na rynku pracy. W gronie osób objętych programem są osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo czy bezrobotni powyżej 50. roku życia.